Greg Maddux, Tom Glavine and Frank Thomas: Welcome to the Hall of Fame!

Greg Maddux, Tom Glavine and Frank Thomas: Welcome to the Hall of Fame!